Karta Kredytowa

Zamów kartę
Szczegóły oferty
Typ karty zwykła
Organizacja płatnicza VISA
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny
Wysokość limitu wydatków Od 500 do 20000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 55 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 7.20 % Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1083 z póź. zm.) wynosi 12,27% przy założeniach: limit kredytowy 2500 zł (całkowita kwota kredytu) udzielony w dniu 29 maja 2020 r., wykorzystany w całości w dniu generowania pierwszego zestawienia miesięcznego w wyniku dokonania operacji bezgotówkowej, zadłużenie spłacane wraz z opłatami i odsetkami w terminach wymaganej spłaty w ratach równych wymaganej kwocie spłaty w wysokości 5% wykorzystanego limitu kredytowego, ale nie mniejszych niż 50 zł i nie większych niż pozostałe do spłaty zadłużenie z zastrzeżeniem, że ostatnia rata przed terminem rozwiązania Umowy będzie równa całemu pozostałemu do spłaty zadłużeniu, do dnia spłaty ostatniej raty kredytu Posiadacz nie dokona żadnych innych wpłat ani operacji kartą, oprocentowanie zmienne 7,20% w stosunku rocznym, Klient nie korzysta z usług dodatkowych i promocji, nie zostanie wydana karta dodatkowa, opłaty i prowizje związane z wydaniem i obsługą karty wyniosą: opłata za wydanie karty 0 zł, opłata miesięczna za kartę 4 zł, prowizja 0 zł. Całkowity koszt kredytu dla powyższego reprezentatywnego przykładu wynosi 483,22 zł przy założeniu, że Umowa będzie obowiązywać przez 4 lata, w tym odsetki 295,22 zł, suma miesięcznych opłat za kartę w założonym okresie obowiązywania Umowy 188,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 2 983,22 zł.
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach) 4
Opłata roczna za użytkowanie karty 48.00 PLN Opłata za użytkowanie karty wynosi 4 zł miesięcznie, jeżeli jest to karta główna;

2 zł miesięcznie w wypadku karty dodatkowej
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 5% min. 50 PLN Wysokość minimalnej spłaty wynosi 5% od przyznanego limitu; nie mniej niż 50 PLN
Prowizja za wypłatę gotówki 3% min. 5 PLN Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 3%, nie mniej niż 5 zł
Koszt ubezpieczenia karty Bank nie oferuje ubezpieczenia
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 0 godzin Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych: Bank odpowiada za transakcje dokonane utraconą/skradzioną kartą powyżej kwoty stanowiącej równowartość150 euro, a w przypadku transakcji zbliżeniowych -powyżej kwoty 50 euro
Dzień spłaty zadłużenia TAK Klient ma do wyboru 3 możliwe terminy końca cyklu: 7, 14 lub 20 dzień miesiąca;

Dzień spłaty zadłużenia przypada na 24 dzień od daty wygenerowania wyciągu
---
---